Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Informačný seminár v Rožkovanoch

Dňa 26. novembra 2014 zorganizovalo RP NSRV SR pre Prešovský kraj informačný seminár s názvom „Vidiecky cestovný ruch a príležitosti pre mladých ľudí na vidieku v novom programovacom období” v kaštieli v obci Rožkovany. Cieľom stretnutia bolo informovať účastníkov o príležitostiach pre vidiek, vidiecky cestovný ruch, o podpore remesiel na vidieku v novom programovacom období, o príspevku k vytváraniu zamestnanosti na vidieku pre mladých farmárov, o prístupe LEADER a potenciálu pre zapojenie sa mladých ľudí, o podpore zamestnanosti a tvorbe pracovných miest na vidieku.

Stretnutie otvoril starosta obce Rožkovany pán Mgr. Miroslav Poklemba. Privítal účastníkov, predstavil obec Rožkovany, región v ktorom sa nachádza a v krátkosti porozprával históriu kaštieľa v ktorom sa aktivita konala. Na úvod Ing. Marta Martausová, regionálna koordinátorka RP NRSV SR pre Prešovský kraj, predstavila NSRV SR a priblížila činnosť RP, zrealizované a plánované aktivity na tento rok a poukázala na ciele stretnutia. V Informačnom seminári pokračovala Mgr. Petra Kovařová zo Združenia pre rozvoj vidieckeho turizmu, ktorá sa venovala príležitostiam pre vidiek, vidiecky cestovný ruch a podporu remesiel. Informovala o podmienkach pre získanie podpory vo vidieckom cestovnom ruchu a o možnostiach využitia získaných príspevkov. Po krátkej prestávke a občerstvení kávou, čajom a naozaj chutnými kysnutými koláčmi, ktoré pripravil personál kaštieľa v Rožkovanoch, pán Mgr. Ivan Šaro, PhD zo Združenia mladých farmárov na Slovenksu – ASYF zaujal prítomných svojou prezentáciou o mladých farmároch v novom programovacom období a príspevku k vytváraniu zamestnanosti na vidieku. Poukázal na možnosti mladých farmárov, porovnal farmárčenie na Slovensku a okolitých krajinách a informoval o príspevkoch pre podnikanie na vidieku. Prednáška prítomných upútala, čo dokazovalo aj množstvo otázok, na ktoré musel v závere odpovedať. Nasledovala prezentácia pani Ing. Marty Martausovej o prístupe LEADER a potenciálu pre zapojenie sa mladých ľudí o možnostiach získania zdrojov v novom programovacom období. Poskytla dôležité a užitočné informácie o možnostiach v novom programovacom období, predstavila jednotlivé opatrenia PRV SR 2014 – 2020, podmienky oprávnenosti, mieru a výšku podpory, oprávnené náklady, princípy nastavenia výberových kritérií a činnosti v rámci jednotlivých opatrení.

Prezentácia pokračovala krátkou diskusiou. Pozvanie prijali aj zástupkyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove Pani Mgr. Zuzana Estočková a pani Mgr. Mária Paločková. Témou ich prezentácie bola podpora pri samozamestnaní, tvorba pracovných miest na vidieku – nástroje politiky zamestnanosti. Po prestávke na obed nasledovala prehliadka kaštieľa. Kaštieľ je zrekonštruovaný, moderne zariadený so zachovaním pôvodných, typických prvkov. V spodnej časti sa nachádza kuchyňa a reštaurácia s barom, na prvom poschodí je veľká sála v ktorej sa konal aj informačný seminár a horné poschodia slúžia na ubytovanie hostí. Poslednú tému seminára, Príklady dobrej praxe v regióne a prezentáciu videofilmu z projektu spolupráce s názvom „ Cestou necestou”, priblížila pani Božena Cervová, manažérka MAS Partnerstvo Bachureň. Film mal úspech a ukázal tak jeden z výstupov spolupráce v regiónoch. Záverečné slovo patrilo pani Ing. Marte Martausovej, ktorá poďakovala za vysokú účasť a za aktívne zapájanie. Cieľ stretnutia bol naplnený.