NSRV

Čo je NSRV SR

 • Hlavné úlohy
 • Činnosti
 • Štruktúra siete

Hlavné úlohy 
Na základe Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), čl. 68 má každý členský štát povinnosť zriadiť národnú sieť rozvoja vidieka (ďalej ako NSRV), ktorá bude zoskupovať organizácie a orgány správy zapojené do rozvoja vidieka. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 definuje v kapitole 16.2. štruktúru NSRV a Jednotky NSRV ako výkonného prvku siete, pričom funkciu Jednotky NSRV vykonáva Agentúra pre rozvoj vidieka. Jednotka siete – centrála je začlenená v štruktúre Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre, ako samostatné Oddelenie Národnej siete rozvoja vidieka. 
Väčšina tímu NSRV je decentralizovaná a jednotlivé regionálne pracoviská pôsobia v regiónoch Slovenska, kde sú lokalizované v rámci existujúcich organizácií zameraných na rozvoj vidieka, pričom je reflektovaná požiadavka na využívanie existujúcich štruktúr a kapacít. Regionálne pracoviská boli vybrané na základe výberového konania vyhláseného Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Činnosti 
Činnosti NSRV sú zadefinované v kapitole 16.2. Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a vychádzajú z nasledovných kategórií:

 • zhromažďovať, analyzovať a šíriť dáta o opatreniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka SR;
 • sledovať a monitorovať údaje v oblasti rozvoja vidieka;
 • poskytovať informácie v oblasti rozvoja vidieka pre verejnosť a potreby Európskej siete pre rozvoj vidieka prostredníctvom informačných bulletinov, príručiek, internetových stránok a pod.;
 • zabezpečovať školenia, semináre a výmenu skúseností s implementáciou programu rozvoja vidieka;
 • pripravovať vzdelávacie programy pre miestne akčné skupiny v procese formovania;
 • podporovať národnú a nadnárodnú spoluprácu formou konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, študijných a výmenných návštev a pod.;
 • slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych partnerov;
 • zabezpečovať pravidelné stretnutia tímu NSRV;
 • poskytovať spätnú väzbu riadiacej autorite a iným štátnym inštitúciám a zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka (MP SR, MH SR, MVaRR SR, atď.).

Štruktúra siete 
Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV) má centrálnu kanceláriu – Jednotku NSRV v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Regionálne pracoviská NSRV pôsobia v 7 regiónoch Slovenska – v nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom, košickom a spoločné pracovisko pre  trnavský a bratislavský región.