Centrálna jednotka NSRV

Základné údaje 
Centrálna kancelária Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) – Jednotka NSRV je zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Na Jednotke NSRV pracujú 4 pracovníci, ktorých hlavnými úlohami je realizácia celonárodných aktivít, ako sú web stránka NSRV, národné konferencie, národné semináre pre LEADER, zber a propagácia príkladov dobrej praxe, koordinácia aktivít na regionálnej úrovni, podpora pri príprave a realizácii projektov spolupráce v rámci Osi 4 Leader, vydávanie publikácií, zber a poskytovanie informácií o realizácii PRV SR 2007-2013, propagácia NSRV a jej aktivít, styk s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka.

Činnosť 
Ročný pracovný program aktivít Národnej siete rozvoja vidieka na rok 2009 bol schválený Rozhodovacím výborom pre operácie technickej pomoci dňa 24. novembra 2008. Hlavnými úlohami NSRV na rok 2009 sú:

1. Semináre / workshopy / konferencie

  • Zorganizovanie úvodnej celoslovenskej konferencie NSRV – predstavenie Jednotky NSRV, regionálnych pracovísk, plánu činnosti, nadviazanie kontaktov s beneficientmi
  • Zorganizovanie celoslovenskej konferencie pre LEADER

2. Propagácia NSRV, publikácie, web

  • Vytvorenie web stránky NSRV, ktorá bude slúžiť na propagáciu činnosti NSRV, poskytovanie najaktuálnejších informácií o jej činnosti ako aj o PRV SR 2007-2013, informácie o možnostiach spolupráce pre MAS na národnej a nadnárodnej úrovni, príklady dobrej praxe z implementácie PRV SR 2007-2013, a pod.
  • Propagácia NSRV – formou tlačovín, účasti na výstavách (AX 2009, Európska sieť rozvoja vidieka a pod.)

Zrealizovaná činnosť

  • 1. medzinárodné fórum k spolupráci v rozvoji vidieka FICODER, Sevilla, Španielsko
    • Účasť na 1. medzinárodnom fóre o spolupráci v oblasti rozvoja vidieka, ktoré bolo iniciatívou Ministerstva poľnohospodárstva a rybolovu Andalúzie a Ministerstva životného prostredia, rozvoja vidieka a námorných záležitosti. Hlavným cieľom fóra bolo za účasti členských štátov EÚ (zainteresované strany v oblasti rozvoja vidieka na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, rovnako ako s nečlenskými EÚ krajinami) venovať sa analýze súčasného stavu PRV, CAP a spolupráci v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
    • Správa zo služobnej cesty (.doc; 5,49 MB)