6.1.2020

Vestibulum eu odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent turpis.. Proin magna. Quisque id odio. Aliquam eu nunc. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Phasellus dolor. Quisque id odio. 

Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Aenean viverra rhoncus pede. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. Pellentesque posuere. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc.

Nullam accumsan lorem in dui. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Praesent ac sem eget est egestas volutpat. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum.

Quisque rutrum. Curabitur blandit mollis lacus. Vivamus laoreet. Nulla sit amet est. Cras sagittis.

30. decembra 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Oprávnený žiadateľ: 

·         základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
·         zriadovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu

Poznámka:
·         základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od    štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená (úradne overené plnomocenstvo s nemožnosťou ďalšej substitúcie, ak ju zákon neumožňuje) na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o žiadosti.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 22.3.2017 
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 22.5.2017

8. decembra 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd – OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Oprávnený žiadatelia:        Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Príloha č. 7 – Zoznam oprávnených žiadateľov

Uzavretie 1. kola:             10. marca 2017
Uzavretie 2. kola:             14. septembra 2017 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na výzvu je 16 000 000 EUR

Minimálna výška pomoci:  nestanovuje sa.

Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 000 000,-EUR.

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú ohraničené súčinom maximálnej výšky príspevku na 1 osobu MRK a počtom osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode. Limity celkových oprávnených výdavkov rozdelené podľa počtu osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode sú uvedené v Príloha č. 6 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity.

Výška spolufinancovania: 5%

Hlavnými nástrojmi výzvy budú nízko nákladové opatrenia pomocou, ktorých sa prístup k vode bude zabezpečovať. Pôjde o tri hlavné spôsoby realizácie:

  • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
  • budovanie vŕtaných studní
  • realizácia úpravní povrchovej vody

Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode zahŕňa aj kombináciu spôsobov realizácie, a to vybudovanie vŕtanej studne a výstavba miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu alebo realizácie úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu. Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Dôležitým aspektom je aj kvalita poskytovanej vody, ktorá musí spĺňať štandardy stanovené nariadením vlády SR.

 

Výzvu, ako aj všetky prílohy a ostatné podporné dokumenty nájdete na www.minv.sk

3. novembra 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os:2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita:2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ:2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Kód výzvy:IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

24. októbra 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v dotačných programoch Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín.

Výzva v programe Obnovme si svoj dom umožňuje oprávneným žiadateľom získať dotáciu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrnehodedičstva v piatich podprogramoch:

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine

Výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín je určená  na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Žiadatelia môžu získať dotáciu v rámci podprogramov:

podprogram 2.1 Živá kultúra,

podprogram 2.2 Periodická tlač

podprogram 2.3 Neperiodická tlač

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím

V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

17. októbra 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

1. august 2016

Občianske združenie Tatry – Pieniny LAG s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a obec Ždiar, organizuje tradičné podujatie „Goralské folklórne slávnosti“, ktoré sa uskutoční počas 13. a 14. augusta 2016 v obci Ždiar v amfiteátri pod prekrásnou Ždiarskou vidlou, ktorá robí prírodnú kulisu celému podujatiu.

 Zámerom slávnosti je spojiť a prezentovať ľudovú kultúru goralov z troch regiónov – Spiša, Oravy a Poľska. Predstaviť talenty a amatérov so záľubou a vzťahom k folklóru, zaujať mladú generáciu a podnietiť ju k zachovaniu folklóru. Dvojdňové podujatie ponúkne milovníkom ľudovej hudby, spevu a tanca zážitky spojené s tradíciami a zvyklosťami za účasti siedmych folklórnych skupín a súborov z Tatier a ich priľahlého okolia. Okrem nich sa v rámci prezentácie predstaví aj folklórny súbor z Lotyšska.

Goralské folklórne slávnosti sa v obci Ždiar budú konať už dvadsiatydruhý krát a aj tohto roku sa je na čo tešiť. Okrem folklórnych súborov sa o zábavu postará aj skupina Vidiek, mladé talenty a speváčka Kristína. Chýbať nebude ani slávnostná svätá omša, vozový sprievod obcou, diskotéka a tombola.

Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ďalšími partnermi podujatia sú Obec Ždiar, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Prešovský samosprávny kraj.