Regionálne pracovisko

Základné údaje 
Regionálne pracoviská NSRV pôsobia v 7 regiónoch Slovenska – v nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom, košickom a spoločné pracovisko pre trnavský a bratislavský región. Regionálne pracoviská začali svoju činnosť 1. apríla 2009.

Činnosť 
Hlavnou úlohou regionálnych pracovníkov na rok 2009 je:

  1. Zber a poskytovanie informácií na úrovni regiónov – nadviazanie kontaktu s beneficietmi, zisťovanie potrieb regiónov (témy pre workshopy, semináre, tréningy a školenia v súlade s PRV SR 2007-2013)
  2. Kontakt s miestnymi akčnými skupinami a verejno-súkromnými partnerstvami, organizácia regionálnych tematických workshopov pre PRV SR 2007-2013 a špeciálne zameranie na Os 4 Leader a podpora miestnych akčných skupín – praktické semináre pre Leader
  3. Príprava podkladov pre publikácie, podpora spolupráce
  4. Zorganizovanie 5 seminárov / workshopov / školení v každom regióne regionálnymi pracoviskami na témy PRV SR 2007-2013

Regionálne pracovisko Prešov – zrealizovaná činnosť