30. decembra 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Oprávnený žiadateľ: 

·         základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
·         zriadovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu

Poznámka:
·         základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od    štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená (úradne overené plnomocenstvo s nemožnosťou ďalšej substitúcie, ak ju zákon neumožňuje) na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o žiadosti.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 22.3.2017 
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 22.5.2017

8. decembra 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd – OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Oprávnený žiadatelia:        Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Príloha č. 7 – Zoznam oprávnených žiadateľov

Uzavretie 1. kola:             10. marca 2017
Uzavretie 2. kola:             14. septembra 2017 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na výzvu je 16 000 000 EUR

Minimálna výška pomoci:  nestanovuje sa.

Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 000 000,-EUR.

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú ohraničené súčinom maximálnej výšky príspevku na 1 osobu MRK a počtom osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode. Limity celkových oprávnených výdavkov rozdelené podľa počtu osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode sú uvedené v Príloha č. 6 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity.

Výška spolufinancovania: 5%

Hlavnými nástrojmi výzvy budú nízko nákladové opatrenia pomocou, ktorých sa prístup k vode bude zabezpečovať. Pôjde o tri hlavné spôsoby realizácie:

  • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
  • budovanie vŕtaných studní
  • realizácia úpravní povrchovej vody

Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode zahŕňa aj kombináciu spôsobov realizácie, a to vybudovanie vŕtanej studne a výstavba miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu alebo realizácie úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu. Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Dôležitým aspektom je aj kvalita poskytovanej vody, ktorá musí spĺňať štandardy stanovené nariadením vlády SR.

 

Výzvu, ako aj všetky prílohy a ostatné podporné dokumenty nájdete na www.minv.sk

3. novembra 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os:2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita:2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ:2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Kód výzvy:IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

24. októbra 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v dotačných programoch Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín.

Výzva v programe Obnovme si svoj dom umožňuje oprávneným žiadateľom získať dotáciu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrnehodedičstva v piatich podprogramoch:

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine

Výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín je určená  na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Žiadatelia môžu získať dotáciu v rámci podprogramov:

podprogram 2.1 Živá kultúra,

podprogram 2.2 Periodická tlač

podprogram 2.3 Neperiodická tlač

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím

V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

17. októbra 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

1. august 2016

Občianske združenie Tatry – Pieniny LAG s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a obec Ždiar, organizuje tradičné podujatie „Goralské folklórne slávnosti“, ktoré sa uskutoční počas 13. a 14. augusta 2016 v obci Ždiar v amfiteátri pod prekrásnou Ždiarskou vidlou, ktorá robí prírodnú kulisu celému podujatiu.

 Zámerom slávnosti je spojiť a prezentovať ľudovú kultúru goralov z troch regiónov – Spiša, Oravy a Poľska. Predstaviť talenty a amatérov so záľubou a vzťahom k folklóru, zaujať mladú generáciu a podnietiť ju k zachovaniu folklóru. Dvojdňové podujatie ponúkne milovníkom ľudovej hudby, spevu a tanca zážitky spojené s tradíciami a zvyklosťami za účasti siedmych folklórnych skupín a súborov z Tatier a ich priľahlého okolia. Okrem nich sa v rámci prezentácie predstaví aj folklórny súbor z Lotyšska.

Goralské folklórne slávnosti sa v obci Ždiar budú konať už dvadsiatydruhý krát a aj tohto roku sa je na čo tešiť. Okrem folklórnych súborov sa o zábavu postará aj skupina Vidiek, mladé talenty a speváčka Kristína. Chýbať nebude ani slávnostná svätá omša, vozový sprievod obcou, diskotéka a tombola.

Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ďalšími partnermi podujatia sú Obec Ždiar, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Prešovský samosprávny kraj.