8. decembra 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd – OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Oprávnený žiadatelia:        Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Príloha č. 7 – Zoznam oprávnených žiadateľov

Uzavretie 1. kola:             10. marca 2017
Uzavretie 2. kola:             14. septembra 2017 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na výzvu je 16 000 000 EUR

Minimálna výška pomoci:  nestanovuje sa.

Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 000 000,-EUR.

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú ohraničené súčinom maximálnej výšky príspevku na 1 osobu MRK a počtom osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode. Limity celkových oprávnených výdavkov rozdelené podľa počtu osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode sú uvedené v Príloha č. 6 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity.

Výška spolufinancovania: 5%

Hlavnými nástrojmi výzvy budú nízko nákladové opatrenia pomocou, ktorých sa prístup k vode bude zabezpečovať. Pôjde o tri hlavné spôsoby realizácie:

  • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
  • budovanie vŕtaných studní
  • realizácia úpravní povrchovej vody

Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode zahŕňa aj kombináciu spôsobov realizácie, a to vybudovanie vŕtanej studne a výstavba miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu alebo realizácie úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu. Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Dôležitým aspektom je aj kvalita poskytovanej vody, ktorá musí spĺňať štandardy stanovené nariadením vlády SR.

 

Výzvu, ako aj všetky prílohy a ostatné podporné dokumenty nájdete na www.minv.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.