3. novembra 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os:2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita:2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ:2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Kód výzvy:IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.