Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Výroba propagačných materiálov

V mesiaci február RP spracovalo informačnú brožúrku s názvom ,,Diverzifikácia a vidiecky cestovný ruch v Prešovskom kraji“. Obsah brožúrky bol spracovaný na základe výberu vhodných príkladov dobrej praxe z oblasti vidieckeho cestovného ruchu z Prešovského kraja, kde sme kládli dôraz aj na prepojenie na Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. V brožúrke je umiestnená aj základná informácia o RP NSRV Prešov vrátane kontaktov.