Služby

Informácie o možnostiach podpory

Budeme radi, ak sa registrujete a pridáte sa k našej databáze potenciálnych žiadateľov. My Vás budeme pravidelne informovať o aktuálnych možnostiach financovania zo zdrojov EU a iných dotačných programov. Snažíme sa informácie o možnostiach podpory podávať stručne a ľudskou rečou

Kompletné vypracovanie projektov

Zabezpečíme kompletné spracovanie projektového zámeru, žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh, finančných analýz, analýz uskutočniteľnosti a pod. Pri tvorbe projektov si vypočujeme predstavu klienta a následne sa snažíme spracovať ich do čo najkvalitnejšieho projektu, pričom stále dbáme na požiadavky klienta, ale taktiež na podmienky danej výzvy, hodnotiace kritériá a kritériá pre výber projektov.

Externý projektový manažment

Postaráme sa o riadenie projektu od začiatku jeho realizácie, cez úspešné naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov, až po finančné ukončenie projektu. Riadenie zahŕňa:

 • projektový manažment,
 • finančný manažment projektu,
 • monitoring a riadenie rizík,
 • monitoring plnenia časového, vecného a finančného harmonogramu,
 • monitoring čerpania rozpočtu projektu,
 • vypracovanie žiadostí o platbu,
 • spracovanie žiadostí o zmenu,
 • spracovanie monitorovacích správ,
 • monitoring dodržiavania zmluvných povinností,
 • zabezpečenie publicity projektu,
 • komunikáciu so sprostredkovateľským/riadiacim orgánom.

Verejné obstarávanie

Zabezpečujeme kompletný proces verejného obstarávania pre zákazky v zmysle §117 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s príslušnou Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania.

Vzdelávanie, školenia, odborné exkurzie

Máme bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávacích projektov, tvorbou vzdelávacích programov a zabezpečením procesu ich akreditácie. Náš lektorský tím má odborné vedomosti a praktické zručnosti prevažne v témach ekonomického riadenia, manažmentu, marketingu a vidieckeho cestovného ruchu a sociálnych zručností, a to formou neformálneho alebo formálneho vzdelávania. Zabezpečili sme už desiatky odborných exkurzií v rámci zahraničia a Slovenska. Vždy sa veľmi radi púšťame do týchto príjemných aktivít a snažíme sa, aby ich účastníci odchádzali plní vedomostí, skúseností a najmä zážitkov.

Tvorba strategických dokumentov

Regionálny rozvoj je oblasť, ktorej sa venujeme najintenzívnejšie preto v portfóliu máme spracovanie desiatok PHRS, Programov rozvoja obce, ale aj niekoľko stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou tzv. Stratégií CLLD pre miestne akčné skupiny v rámci Prešovského kraja, s ktorými naďalej spolupracujeme pri ich implementácii.

Vydavateľstvo OKRAJ

V roku 2020 sme rozšírili svoje služby o tlačiarenské služby a vydavateľstvo. Najmodernejšia tlačiarenská technika, naše dlhoročné skúsenosti a partnerstvá v rámci regiónu a najmä vidieka sú predpokladom na veľmi zaujímavé a hodnotné výstupy vo forme publikácií a kníh.